Algemene verkoopvoorwaarden

1. Toepassingsgebied
1.1 Deze algemene verkoopvoorwaarden gelden voor alle actuele of toekomstige verkopen tussen SEIKO Optical Benelux (hierna genoemd: "SEIKO Optical") en de medecontractant (hierna genoemd: "de koper").
1.2 Deze gaan voor elk ander document van de koper, en met name voor andere algemene aankoopvoorwaarden, zelfs bekende, tenzij van te voren schriftelijk anders overeen is gekomen met SEIKO Optical.

2. Prijzen
2.1 Onze prijzen zijn per stuk en exclusief BTW en worden aangegeven in euro. Iedere bestelling van stock- of voorschriftglazen wordt gefactureerd aan de prijzen die op de besteldatum gelden. De prijzen zijn indicatief en kunnen op ieder moment gewijzigd worden. De sterkte van de brillenglazen wordt bepaald aan de hand van de van kracht zijnde Europese norm.
2.2. Het tarief is van toepassing op verkopen en leveringen in de Benelux.
2.3. Onze prijzen zijn exclusief leverings- en transportkosten, deze zijn ten laste van de koper.

3. Verzending en risico-overdracht
3.1 Tenzij anders bepaald door de aanvaarding van de bestelling, wordt het product geleverd vanuit de fabriek. De kosten en risico's zijn voor de koper. De kosten die in rekening worden gebracht voor de levering, komen overeen met de tarieven van verschillende bedrijven die de distributie garanderen; deze prijzen variëren afhankelijk van eventuele veranderingen in hun prijslijst. Bijkomende kosten voor snelleveringen, nabestellingen, vliegtuig-, taxikosten, onder rembours, etc... worden in rekening gebracht.
3.2 De overdracht van het risico op verlies of beschadiging komt tot stand bij het overhandigen van het product, of, in geval van verzending tijdens de overhandiging van het product aan de transporteur of aan de persoon of organisatie die de verzending uitvoert, onverminderd de eventuele afwezigheid van de klant of eventuele vertraging in de levering.

4. Levertermijn
4.1 De levertermijnen zijn slechts indicatief: Seiko Optical kan niet verplicht worden om een vergoeding te betalen wegens vertraagde levering van de producten.
4.2 De termijn voor glazen op bestelling bedraagt 10 werkdagen. glazen op voorraad worden binnen 48urr geleverd.

5. Annulering van de bestelling
Bij iedere annulering van bestelde Glazen op voorraad wordt 50% van het bedrag exclusief BTW in rekening gebracht.

6. Terugname van producten.
6.1 Zowel glazen op voorraad als glazen op sterkte kunnen teruggenomen worden. Voor iedere terugneming moet de verkoopdienst, die de voorwaarden bepaalt, op voorhand zijn akkoord gegeven hebben.
6.2 Een klacht moet binnen een termijn van twee weken bij ons worden gemeld. In ieder geval moet de originele leverbon steeds bijgevoegd worden.

7. Terugnemingen
7.1 SEIKO Optical biedt een garantie van 6 maanden waarbij de klant een tegoedbon ontvangt ter waarde van 100% van het aankoopbedrag van de glazen in de volgende gevallen: - productiefouten (dikte in het midden of aan de rand, diameter, sterkte, tint, beeld) - krassen - invoerfout
7.2 SEIKO Optical biedt een wijzigingsgarantie van 3 maanden op progressieve glazen na zorgvuldig onderzoek door onze technische dienst.  De klantenservice kan u dan een andere vorm van progressieve glazen of twee paar brillen voorstellen: één voor dichtbij en één voor veraf.
7.3 SEIKO Optical biedt een garantie van twee jaar op behandelingen. De klant heeft, na zorgvuldig onderzoek, recht op een tegoedbon ter waarde van het aankoopbedrag van de glazen.
7.4 SEIKO Optical biedt de klant tevens de mogelijkheid om de glazen binnen 3 maanden vanaf de datum van levering terug te sturen, in de volgende gevallen: - verkeerde sterkte - geen aanpassing aan progressieve glazen.
Dit geeft recht op het verlenen van een tegoed van 100% van de prijs van de glazen.
7.5 SEIKO Optical biedt een garantie van 6 maanden waarmee de klant recht heeft op een tegoed van 100% van de aankoopprijs in de volgende gevallen: - terugsturen van glazen op voorraad (ongeslepen en in de originele verpakking).
7.6  SEIKO Optical biedt een tegoed van 50% op vervangingsglazen op voorwaarde dat de klantenservice zelf over de correctie kan beslissen (vervanging bij andere glasmaker eveneens mogelijk met terugsturing van het vervangen glas).
7.7 SEIKO Optical biedt binnen een termijn van acht weken een tegoed van 100% van de aankoopprijs van de glazen indien de transporteur de glazen heeft verloren.

8. Betaling – Compensatie – Bewaring
8.1 Tenzij anders overeengekomen dienen de facturen van SEIKO Optical binnen de 30 dagen na factuurdatum zonder aftrek betaald te worden. De storting van het bedrag op de rekening die door SEIKO Optical is aangegeven, geldt als betaling. Bij iedere betaling binnen de 14 dagen na factuurdatum ontstaat een korting van 2%. Bij gespreide betalingen wordt er geen korting toegekend.
8.2  Bij iedere late betaling worden er boetes aangerekend. Bovendien behoudt SEIKO Optical zich het recht voor om een beroep te doen op een schadevergoeding voor de eventuele hierdoor opgelopen schade.
8.3 Bij late betaling en of wanneer SEIKO Optical informatie ontvangt waardoor getwijfeld wordt aan het vermogen of bereidheid tot betaling van de klant, behoudt. SEIKO Optical zich het recht voor om alle lopende bestellingen op te schorten tot de volledige betaling is uitgevoerd of tot de nodige garanties zijn voorgelegd, onverminderd eventuele aanvullende maatregelen.

9. Voorbehoud van eigendomsrecht
9.1 SEIKO Optical behoudt het eigendomsrecht van verkochte producten tot deze geheel betaald zijn (het bedrag van het product en toebehoren), zelfs bij het toekennen van een latere betalingsdatum. Deze bepalingen belemmeren niet de overdracht, bij levering, van de risico's op verlies en beschadiging van de verkochte producten alsmede van de schade die hierdoor kan ontstaan.
9.2 Vanaf de levering is de koper, op eigen kosten, bewaarder en bewaker van de producten.
9.3 De koper is echter gerechtigd om de geleverde producten te herverkopen in het kader van zijn normale bedrijfsvoering. Bij herverkoop verbindt hij zich ertoe om SEIKO Optical onmiddellijk en schriftelijk op de hoogte te brengen en aan deze laatste de schuldvordering die uit de herverkoop is ontstaan over te dragen; waarbij SEIKO Optical per direct de overdracht zal aanvaarden. Ondanks de overdracht heeft de koper tot nader order het recht om de schuldvordering terug te vorderen. SEIKO Optical behoudt zich het recht voor om zijn terugvorderingsrecht op de prijs ten opzichte van de derde koper terstond uit te oefenen indien de koper zijn betalingsverplichting niet nakomt of de betalingstermijn niet naleeft.
9.4 De koper is verplicht SEIKO Optical schriftelijk en onmiddellijk op de hoogte te brengen van iedere tussenkomst van een derde partij, in het bijzonder bij inbeslagneming, of van iedere beschadiging of vernieling van het product alsook iedere adreswijziging.
9.5 Bij beëindiging van betalingen, bij het openen van een gerechtelijke procedure of liquidatie van goederen, worden de lopende bestellingen automatisch geannuleerd en behoudt SEIKO Optical zich het recht voor om de geleverde producten die apart moeten zijn opgeslagen, terug te vorderen.
9.6 Indien de koper zijn verplichtingen niet nakomt, voornamelijk als hij de betalingstermijn niet respecteert, heeft SEIKO Optical het recht om de verkoop te annuleren en de geleverde producten terug te vorderen. De toepassing van het eigendomsvoorbehoud alsook het beslag door SEIKO Optical van producten onder voorbehoud vormen geen reden tot ontbinding van de verkoop.
9.7 De aanpassing of wijziging van het product door de koper gebeurt steeds uit naam van en voor de rekening van SEIKO Optical. Bij aanpassing of assemblage met producten waarvan SEIKO Optical het eigendomsrecht niet bezit, wordt deze laatste mede-eigenaar van het nieuwe product in een verhouding die gelijk is aan de waarde van het oorspronkelijk door hem geleverde product.

10. Informatie en adviezen
Schriftelijke of mondelinge informatie over de eigenschappen en gebruiksmogelijkheden van de producten worden alleen verstrekt door SEIKO Optical. Deze bieden geen enkele garantie en maken onderdeel uit van de ervaring van SEIKO Optical. De koper is verantwoordelijk voor de conformiteit van het product voor het beoogde gebruik.

11. Garantie
11.1 De producten moeten door de koper bij ontvangst gecontroleerd worden. Iedere klacht, reserve of geschil met betrekking tot duidelijke gebreken moet schriftelijk binnen een week na de ontvangst meegedeeld worden ; standaard is er geen garantie. Het leveren van het bewijs dat aan de garantievoorwaarden is voldaan, vooral met betrekking tot het vastgestelde gebrek, de datum waarop deze werd vastgesteld en de datum van betekening, is geheel ten laste van de koper. De garantie van SEIKO Optical is niet geldig als het geleverde product gewijzigd of veranderd is. De garantie is eveneens ongeldig bij onjuist gebruik, met inbegrip van het gebruik van ongeschikte onderhouds- of reinigingsmiddelen. Voor schade die voortvloeit uit de overdracht of verzending van digitale bestanden, programma's of E-Mails aan de koper, is SEIKO Optical alleen verantwoordelijk in het geval van opzettelijke schade of schade die voortvloeit uit grove nalatigheid. Bij productie op basis van tekeningen geleverd door de klant, is deze laatste verantwoordelijk voor wat betreft de schending van de beschermingsrechten van derden.
11.2 Bij productiefouten zal SEIKO Optical, na eenzijdige beslissing, overgaan tot het vervangen van het defecte product.
11.3 De garantie sluit iedere schadeclaim uit.

12. Verantwoordelijkheid/Voorschrift
12.1 SEIKO Optical staat niet in voor niet-nakoming wegens lichte nalatigheid van onbelangrijke verplichtingen die voor hem uit deze voortvloeien.
12.2 De beperking van de voormelde verantwoordelijkheid betreft niet de eventuele rechten van de koper betreffende de verantwoordelijkheid van de fabrikant bij aanslag op het leven, op de lichamelijke integriteit en de gezondheid.
12.3 Schadeclaims van de koper verjaren na een jaar vanaf de levering van het product, behalve bij grove fout van SEIKO Optical of aanslag op het leven, op de lichamelijke integriteit of de gezondheid die aan hem toe te schrijven is.

13. Terbeschikkingstelling van huurmateriaal of testmateriaal
De producten of materialen die ter beschikking van de koper zijn gesteld voor huur- of testdoeleinden blijven eigendom van SEIKO Optical. SEIKO Optical heeft het recht om op ieder moment te vragen deze te restitueren, mits een termijn van twee weken in acht wordt genomen. Indien deze termijn door de koper niet wordt gerespecteerd, worden de producten als aangekocht beschouwd  tegen het geldende tarief.

14. Bevoegde rechtbank
14.1 Voor ieder geschil met betrekking tot de toepassing en interpretatie van deze algemene verkoopvoorwaarden is de handelsrechtbank op de plaats van vestiging van SEIKO Optical Europe bevoegd, te weten de rechtbank te Willich (Duitsland).
14.2 Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn onderworpen aan het Belgische recht.

15. Ongeldigheid
In het geval dat één van de clausules van de overeenkomst tussen SEIKO Optical en de koper, met inbegrip van deze algemene verkoopvoorwaarden, geheel of gedeeltelijk ongeldig of niet-bindendis of wordt verklaard, dan heeft dat geen invloed op de geldigheid van de andere bepalingen. De geheel of gedeeltelijk ongeldige clausule moet vervangen worden door een bepaling waarvan het economische doel zo nauw mogelijk moet aansluiten bij dat van de ongeldige clausule.